Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid

Kwaliteit van zorg  

Bij AZ Monica dragen we kwaliteit hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit dag na dag te realiseren hechten we als organisatie veel belang aan:

Het voldoen aan verwachtingen

We willen enerzijds de verwachtingen van onze patiënten inlossen en op deze manier zorg aanbieden die volledig patiëntgericht is. Anderzijds willen we voldoen aan de verwachtingen en eisen die de gemeenschap, overheid en mutualiteiten ons stellen. In dit kader is transparantie omtrent de resultaten en kwaliteit van onze zorg van groot belang. Deze transparantie maakt vergelijking tussen ons en andere ziekenhuizen mogelijk: voor ons een extra stimulans om onze patiënten te tonen dat AZ Monica de juiste keuze is.

Continu leren en verbeteren

De resultaten die we presenteren in het kader van transparante zorg houden ons ook zelf als organisatie een spiegel voor. De informatie die we verzamelen aan de hand van bevraging van patiënten en medewerkers, kwaliteitsmetingen, klachtenverwerking, registratie van (bijna-)incidenten etc., wordt grondig geanalyseerd en vervolgens gebruikt om onze werking bij te sturen. Door continu te leren en te verbeteren willen we het niveau van onze kwaliteitszorg zo hoog mogelijk houden. 

Hoezeer wij ook ons best doen, u kunt altijd klachten hebben. Vragen, problemen, klachten of medische incidenten worden het best opgelost waar en wanneer ze ontstaan. Als dit niet lukt, kunt u steeds terecht bij de ombudsvrouw. Zij behandelt uw klachten objectief en onafhankelijk met respect voor uw privacy. Hebt u suggesties of klachten tijdens of na uw verblijf, dan kan u steeds contact opnemen met onze ombudsdienst

Het uitdragen van onze visie rond kwaliteit

AZ Monica streeft ernaar als lerende en continu verbeterende organisatie een verantwoorde patiëntgerichte kwaliteitszorg aan te bieden. Kwaliteitszorg betekent voor ons zorg

 • Die professioneel, veilig, betrouwbaar en transparant is;
 • Die gedragen wordt door de kennis, expertise, betrokkenheid en inzet van onze medewerkers;
 • Die aangeboden wordt in een context van onderlinge samenwerking, zowel tussen onze medewerkers onder elkaar als tussen onze medewerkers en de patiënten.

Wat verstaan wij onder kwaliteitszorg?

AZ Monica streeft ernaar als lerende en continue verbeterende organisatie patiëntgerichte kwaliteitszorg aan te bieden. De betrokkenheid van onze medewerkers zorgt ervoor dat, vanuit hun perspectief mee, vorm wordt gegeven aan de uitbouw. Ook is er een continue bijsturing van het kwaliteitssysteem.

Wat verstaan wij onder kwaliteitszorg?

Professionele zorg

 • Deskundige artsen en gekwalificeerde medewerkers die zich permanent bijscholen.

Veilige zorg

 • Door het standaardiseren en controleren van werkprocessen en procedures
 • Door het naleven van de internationale doelstellingen rond patiëntveiligheid
 • Door het analyseren van (bijna-)incidenten/klachten en het opstarten van verbetertrajecten
 • Door het in kaart brengen van risicovolle processen

Betrouwbare zorg

 • Behandelingen en geleverde zorg zijn gebaseerd op ‘best practice’ inzichten. Dit wil zeggen dat we werken volgens wetenschappelijke methodes die hun effectiviteit bewezen hebben. Hierdoor zijn er minder problemen en minder onvoorziene complicaties en komen we tot betere resultaten.

Transparante zorg

 • Door bevragingen van patiënten en medewerkers, kwaliteitsmetingen, klachtenverwerking en registratie van (bijna-)incidenten en door de grondige analyse van de resultaten wordt onze werking continu bijgestuurd. Verbeteringen en actieplannen worden intern besproken. Extern worden onze resultaten vergeleken met die van andere ziekenhuizen.

Samenwerking

 • De samenwerking tussen disciplines en in teams zorgt voor een hoge betrokkenheid van onze medewerkers. Tevens verbetert dit de communicatie en zorgt dit ervoor dat medewerkers beter geïnformeerd zijn.
 • Door de focus te leggen op patiëntgerichte kwaliteitszorg worden onze patiënten maximaal geïnformeerd tijdens de verschillende fasen in het zorgproces, rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden.

Onze kwaliteitslabels

 • Begin 2011 kregen we het wereldwijde kwaliteitscertificaat van ‘babyvriendelijk ziekenhuis’ toegekend voor het stimuleren van borstvoeding binnen de kraamafdeling.
 • AZ Monica werd in 2012 beloond als aantrekkelijke werkgever door de erkenning als ‘Topwerkgever Antwerpen’
 • Het eerste ESF-label is behaald, wat de betrokkenheid van medewerkers bij hun dagelijkse job stimuleert.
 • AZ Monica behaalt in 2017 haar JCI-accreditering.

Jaarsverslag (zie documenten)

Onze kwaliteitsmetingen

Bij AZ Monica engageren we ons niet alleen om op regelmatige tijdstippen metingen uit te voeren met de bedoeling de kwaliteit van onze zorgprocessen te verbeteren, maar ook om de resultaten van deze metingen kenbaar te maken. Zo bieden we u als patiënt de mogelijkheid om geïnformeerd te kiezen waar u naartoe gaat voor uw zorg. Niet alle resultaten van onze kwaliteitsmetingen zijn onverdeeld positief; net als iedereen hebben wij als ziekenhuis naast sterke ook minder sterke punten.

Van belang is dat u weet dat wij deze minder sterke punten aanpakken en zo streven naar continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid die we aan onze patiënten aanbieden in de zorg. 

Resultaten

In verschillende Vlaamse ziekenhuizen gebeuren kwaliteitsmetingen. Ook AZ Monica werkt hieraan mee. Men kan de resultaten apart per ziekenhuis bekijken of een vergelijking maken tussen drie ziekenhuizen onderling.

Geef ons steeds uw mening.

De patiënt heeft steeds de mogelijkheid om zijn mening over de zorg aan te geven via het formulier ‘Suggesties en klachten’. Patiënten die niet tevreden zijn over de zorgverlening in AZ Monica, kunnen terecht bij de ombudsdienst. Wij raden echter aan om het probleem onmiddellijk aan de kaak te stellen bij een verpleegkundige tijdens uw verpleging. Zo kunnen wij onmiddellijk uw zorg aanpassen aan uw behoefte. 

En u? Hoe kunt u (als patiënt of bezoeker) bijdragen aan de patiëntveiligheid?

Er zijn enkele manieren waarop u ook zelf in het ziekenhuis bij kan dragen aan een optimale patiëntveiligheid. Zo stellen wij het zeer op prijs wanneer patiënten hun identificatiebandje te allen tijde dragen. Ook zou u deel kunnen nemen aan één van onze tevredenheidsenquêtes. Op deze manier kunnen we onze zorg verder optimaliseren aan de hand van uw feedback. Tot slot kunt u de patiëntveiligheid optimaliseren door te zorgen voor een goede handhygiëne, en door anderen, zoals uw bezoekers, hier ook op te attenderen.

Ook als bezoeker kunt u een belangrijke rol spelen binnen het verhogen van de patiëntveiligheid. Zo kunt u ervoor zorgen dat u uw handen altijd wast voor een bezoekuur, met het oog op een goede handhygiëne. Daarnaast kunt u de patiënt die u bezoekt hierop attenderen, en kunt u het ziekenhuispersoneel inschakelen indien een patiënt een identificatiebandje mist en hij/zij dit zelf nog niet opgemerkt heeft.

We stellen uw medewerking zeer op prijs en we hopen met u samen AZ Monica verder te optimaliseren op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid!

Zorginspectie

Om constante kwaliteit van zorg te garanderen, vinden er controles plaats in alle ziekenhuizen in Vlaanderen door de Zorginspectie. Dit is een agentschap van de Vlaamse overheid, dat deel uitmaakt van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Door te inspecteren en vervolgens te rapporteren ziet Zorginspectie erop toe dat regelgeving (opgelegd door de overheid) wordt nageleefd, en dat overheidsmiddelen rechtmatig en transparant besteed worden. Zo wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de zorg die in de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen aangeboden wordt aan gebruikers, patiënten en cliënten.

Tijdens (on)aangekondigde inspectierondes wordt de zorgpraktijk in de ziekenhuizen getoetst aan de hand van een aantal vooropgestelde eisen. Er wordt telkens ingezoomd op een specifiek zorgtraject, waarbij vaststellingen gebeuren via gesprekken met personeelsleden en patiënten, controles van patiëntendossiers, controle van voorschriften en observaties.

In september 2019 kreeg zowel onze campus in Antwerpen als onze campus in Deurne bezoek van de zorginspectie.

U kan het verslag van beide hier raadplegen: campus Antwerpen  –   campus Deurne

Alle inspectieverslagen kan u steeds nalezen op de website https://www.departementwvg.be/zorginspectie.

Veiligheid van patiënten

Uw veiligheid als patiënt is voor ons een absolute prioriteit. Om deze veiligheid zo goed mogelijk te handhaven, besteden we bij AZ Monica bijzonder veel aandacht aan de volgende veiligheidsthema’s:

 • Correcte identificatie van de patiënten
 • Accurate communicatie tussen zorgverleners
 • Bevorderen van veiligheid bij het gebruik van hoog-risico medicatie
 • Veilige heelkunde: de juiste ingreep uitvoeren aan de juiste zijde bij de juiste patiënt
 • Beperken van het risico op ziekenhuisinfecties door correcte handhygiëne
 • Beperken van het risico op letsels als gevolg van vallen

Deze veiligheidsthema’s staan ook bekend als de ‘International Patient Safety Goals’ ofwel de internationale veiligheidsdoelstellingen, aangezien deze in alle ziekenhuizen wereldwijd opgevolgd dienen te worden.

Iedere dag opnieuw proberen we in onze organisatie een open en veilige cultuur te creëren. Dit doen we onder meer door bewustmaking en communicatie rond kwaliteit en patiëntveiligheid, zowel naar onze huidige als naar nieuwe medewerkers toe. Ook u als patiënt speelt hierbij een belangrijke rol. Door ervoor te zorgen dat u goed geïnformeerd bent en bepaalde goede ‘veiligheidsgewoonten’ aangeleerd krijgt, zorgen we ervoor dat u optimaal mee kan waken over uw eigen veiligheid binnen AZ Monica.

Beschermende maatregelen

AZ Monica ziet dwangmaatregelen (of beschermende maatregelen) als een middel van de laatste keuze. Onze zorgverleners zullen te allen tijde proberen om geen gebruik te maken van dwangmaatregelen zoals bewegingsbeperkende maatregelen (fixatie), dwangmedicatie (kalmeermiddelen) en isolatie- of afzondering.

Fixatie

Onrustige en verwarde patiënten maken meer kans op ongevallen, verloren lopen of vallen. Ze kunnen ook de werking van het medisch materiaal verhinderen of toestellen foutief bedienen. Om hen te beschermen moeten we soms vrijheidsbeperkende maatregelen treffen. Fysieke fixatie kan bijvoorbeeld door voorzettafels, bedhekken, pols- en enkelbanden en lendengordels.

AZ Monica streeft naar een fixatie-arm beleid waarbij respect voor het individu en veilige zorg centraal staan. Om dit te bereiken worden er procedures en richtlijnen opgesteld die minimaal voldoen aan de strengste momenteel geldende best practice criteria met extra aandacht voor preventie. Als eindresultaat willen we bereiken dat er geen patiënten gefixeerd worden die niet volledig voldoen aan de gestelde criteria.

Lees meer over onze richtlijnen voor fixatie.

Dwangmedicatie

Onder dwangmedicatie verstaan we het toedienen van medicatie (zoals kalmeringsmiddelen) tegen de zin van de patiënt. Het is een maatregel die alleen om therapeutische redenen kan gehanteerd worden.

Lees meer over onze richtlijnen voor gebruik van dwangmedicatie.

Isolatie en afzondering

Isoleren is het afzonderen van de patiënt voor verzorging, verpleging en behandeling in een isolatiekamer. Het gaat hier om een maatregel die alleen om strikt therapeutische redenen kan gehanteerd worden.

Lees meer over onze richtlijnen voor gebruik van isolatie en afzondering.

Meer info?

In AZ Monica is de kennis betreffende de kwaliteit en patiëntveiligheid gebundeld in één dienst. Het is de opdracht van deze dienst om alle medewerkers te ondersteunen, te motiveren en aan te sturen om kwaliteitsvolle zorg te verlenen. Deze opdracht verloopt in nauw overleg met het medisch departement en het verpleegkundig departement.
 
Voor vragen of opmerkingen aangaande de kwaliteit van zorg in AZ Monica, kan u steeds terecht bij greet.peeters@azmonica.be.